Categories
รถตู้

10:30 น. | นครพนม – อุบล (รถตู้) | รถตู้ไปบขส. อุบลราชธานี

รถตู้ไป บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี มีเที่ยวรถออกจากบขส. นครพนม เวลา 10:30 น. และถึงบขส. อุบลราชธานีเวลา 14:45 น. เดินรถด้วยรถตู้ รถตู้ ราคาตั๋วประมาณ 220 บาท ให้บริการโดยสหมิตรอุบล

Categories
รถตู้

12:24 น. | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – จันทบุรี (ม.2) | รถตู้ไปบขส. จันทบุรี

รถตู้ไป บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี มีเที่ยวรถออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ทางเข้า 7 เวลา 12:24 น. และถึงบขส. จันทบุรีเวลา 15:10 น. เดินรถด้วยรถตู้ ม.2 ราคาตั๋วประมาณ 290 บาท ให้บริการโดยวินมิตรดี

Categories
รถตู้

07:30 น. | นครพนม – อุบล (รถตู้) | รถตู้ไปบขส. อุบลราชธานี

รถตู้ไป บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี มีเที่ยวรถออกจากบขส. นครพนม เวลา 07:30 น. และถึงบขส. อุบลราชธานีเวลา 11:45 น. เดินรถด้วยรถตู้ รถตู้ ราคาตั๋วประมาณ 220 บาท ให้บริการโดยสหมิตรอุบล

Categories
รถตู้

15:15 น. | อุบล – สกลนคร (มินิบัส) | รถตู้ไปบขส. สกลนคร

รถตู้ไป บขส. สกลนคร จ.สกลนคร มีเที่ยวรถออกจากบขส. อุบลราชธานี เวลา 15:15 น. และถึงบขส. สกลนครเวลา 20:05 น. +1d เดินรถด้วยรถตู้ มินิบัส ราคาตั๋วประมาณ 247 บาท ให้บริการโดยสหมิตรอุบล

Categories
รถตู้

12:30 น. | อุบล – มุกดาหาร (รถตู้) | รถตู้ไปบขส. มุกดาหาร

รถตู้ไป บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร มีเที่ยวรถออกจากบขส. อุบลราชธานี เวลา 12:30 น. และถึงบขส. มุกดาหารเวลา 15:00 น. เดินรถด้วยรถตู้ รถตู้ ราคาตั๋วประมาณ 135 บาท ให้บริการโดยสหมิตรอุบล

Categories
รถตู้

06:40 น. | อุบล – สกลนคร (มินิบัส) | รถตู้ไปบขส. สกลนคร

รถตู้ไป บขส. สกลนคร จ.สกลนคร มีเที่ยวรถออกจากบขส. อุบลราชธานี เวลา 06:40 น. และถึงบขส. สกลนครเวลา 11:30 น. +1d เดินรถด้วยรถตู้ มินิบัส ราคาตั๋วประมาณ 247 บาท ให้บริการโดยสหมิตรอุบล

Categories
รถตู้

07:10 น. | อุบล – มุกดาหาร (รถตู้) | รถตู้ไปบขส. มุกดาหาร

รถตู้ไป บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร มีเที่ยวรถออกจากบขส. อุบลราชธานี เวลา 07:10 น. และถึงบขส. มุกดาหารเวลา 09:40 น. เดินรถด้วยรถตู้ รถตู้ ราคาตั๋วประมาณ 135 บาท ให้บริการโดยสหมิตรอุบล

Categories
รถตู้

08:24 น. | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – จันทบุรี (ม.2) | รถตู้ไปบขส. จันทบุรี

รถตู้ไป บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี มีเที่ยวรถออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ทางเข้า 7 เวลา 08:24 น. และถึงบขส. จันทบุรีเวลา 11:10 น. เดินรถด้วยรถตู้ ม.2 ราคาตั๋วประมาณ 290 บาท ให้บริการโดยวินมิตรดี

Categories
รถตู้

14:24 น. | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – จันทบุรี (ม.2) | รถตู้ไปบขส. จันทบุรี

รถตู้ไป บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี มีเที่ยวรถออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ทางเข้า 7 เวลา 14:24 น. และถึงบขส. จันทบุรีเวลา 17:10 น. เดินรถด้วยรถตู้ ม.2 ราคาตั๋วประมาณ 290 บาท ให้บริการโดยวินมิตรดี

Categories
รถตู้

08:30 น. | มุกดาหาร – อุบล (รถตู้) | รถตู้ไปบขส. อุบลราชธานี

รถตู้ไป บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี มีเที่ยวรถออกจากบขส. มุกดาหาร เวลา 08:30 น. และถึงบขส. อุบลราชธานีเวลา 11:00 น. เดินรถด้วยรถตู้ รถตู้ ราคาตั๋วประมาณ 135 บาท ให้บริการโดยสหมิตรอุบล