Categories
รถทัวร์

19:40 น. | กรุงเทพ – สังขะ (ป.1) | รถทัวร์ไปจุดจอดสังขะ

รถทัวร์ไป จุดจอดสังขะ จ.สุรินทร์ มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 19:40 น. และถึงจุดจอดสังขะเวลา 01:20 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท ให้บริการโดยบริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด

Categories
รถทัวร์

16:00 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – หล่มสัก (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปจุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

รถทัวร์ไป จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 16:00 น. และถึงจุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)เวลา 00:10 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท ให้บริการโดยบริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

Categories
รถทัวร์

19:20 น. | ยโสธร – เชียงใหม่-3-อาเขต (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ มีเที่ยวรถออกจากบขส. ยโสธร เวลา 19:20 น. และถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)เวลา 09:20 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 840 บาท ให้บริการโดยบริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

Categories
รถทัวร์

20:00 น. | กรุงเทพ – หนองบัวโคก (VIP 24) | รถทัวร์ไปจุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)

รถทัวร์ไป จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) จ.ชัยภูมิ มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 20:00 น. และถึงจุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)เวลา 00:00 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท ให้บริการโดยบริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด

Categories
รถทัวร์

07:30 น. | กรุงเทพ – บรบือ (VIP 32) | รถทัวร์ไปจุดจอด อ.บรบือ

รถทัวร์ไป จุดจอด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 07:30 น. และถึงจุดจอด อ.บรบือเวลา 14:20 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋วประมาณ 433 บาท ให้บริการโดยรุ่งประเสริฐทัวร์

Categories
รถทัวร์

07:00 น. | กรุงเทพ – ละหาน (ม.1 พ) | รถทัวร์ไปจุดจอด ต.ละหาน

รถทัวร์ไป จุดจอด ต.ละหาน จ.ชัยภูมิ มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 07:00 น. และถึงจุดจอด ต.ละหานเวลา 12:00 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.1 พ ราคาตั๋วประมาณ 340 บาท ให้บริการโดยบริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

Categories
รถทัวร์

09:00 น. | อุบล – นครพนม (รถตู้) | รถทัวร์ไปบขส. นครพนม

รถทัวร์ไป บขส. นครพนม จ.นครพนม มีเที่ยวรถออกจากบขส. อุบลราชธานี เวลา 09:00 น. และถึงบขส. นครพนมเวลา 13:30 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ รถตู้ ราคาตั๋วประมาณ 220 บาท ให้บริการโดยสหมิตรอุบล

Categories
รถทัวร์

19:00 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – ยโสธร (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปบขส. ยโสธร

รถทัวร์ไป บขส. ยโสธร จ.ยโสธร มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 19:00 น. และถึงบขส. ยโสธรเวลา 09:45 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 840 บาท ให้บริการโดยบริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

Categories
รถทัวร์

07:50 น. | บ้านเขว้า – กรุงเทพ (ป.1) | รถทัวร์ไปกรุงเทพ

รถทัวร์ไป กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ มีเที่ยวรถออกจากจุดจอดบ้านเขว้า เวลา 07:50 น. และถึงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรเวลา 13:30 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋วประมาณ 295 บาท ให้บริการโดยบริษัท ชัยภูมิทัวร์ จำกัด

Categories
รถทัวร์

20:29 น. | กรุงเทพ – หนองเรือ (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปจุดจอดหนองเรือ

รถทัวร์ไป จุดจอดหนองเรือ จ.ขอนแก่น มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 20:29 น. และถึงจุดจอดหนองเรือเวลา 02:59 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 527 บาท ให้บริการโดยสวัสดีอีสาน