Categories
รถทัวร์

08:00 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – น่าน (X-Class) | รถทัวร์ไปบขส. น่าน

รถทัวร์ไป บขส. น่าน จ.น่าน มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 08:00 น. และถึงบขส. น่านเวลา 14:25 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ X-Class ราคาตั๋วประมาณ 306 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

09:30 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – น่าน (X-Class) | รถทัวร์ไปบขส. น่าน

รถทัวร์ไป บขส. น่าน จ.น่าน มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 09:30 น. และถึงบขส. น่านเวลา 15:55 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ X-Class ราคาตั๋วประมาณ 306 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

12:00 น. | น่าน – เชียงใหม่-3-อาเขต (VIP) | รถทัวร์ไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ มีเที่ยวรถออกจากบขส. น่าน เวลา 12:00 น. และถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)เวลา 18:25 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ VIP ราคาตั๋วประมาณ 476 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

22:30 น. | น่าน – เชียงใหม่-3-อาเขต (X-Class) | รถทัวร์ไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ มีเที่ยวรถออกจากบขส. น่าน เวลา 22:30 น. และถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)เวลา 04:05 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ X-Class ราคาตั๋วประมาณ 306 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

16:00 น. | น่าน – เชียงใหม่-3-อาเขต (X-Class) | รถทัวร์ไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ มีเที่ยวรถออกจากบขส. น่าน เวลา 16:00 น. และถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)เวลา 22:25 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ X-Class ราคาตั๋วประมาณ 306 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

16:00 น. | น่าน – เชียงใหม่-3-อาเขต (VIP) | รถทัวร์ไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ มีเที่ยวรถออกจากบขส. น่าน เวลา 16:00 น. และถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)เวลา 22:25 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ VIP ราคาตั๋วประมาณ 476 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

12:00 น. | น่าน – เชียงใหม่-3-อาเขต (X-Class) | รถทัวร์ไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ มีเที่ยวรถออกจากบขส. น่าน เวลา 12:00 น. และถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)เวลา 18:25 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ X-Class ราคาตั๋วประมาณ 306 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

08:30 น. | น่าน – เชียงใหม่-3-อาเขต (VIP) | รถทัวร์ไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ มีเที่ยวรถออกจากบขส. น่าน เวลา 08:30 น. และถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)เวลา 14:55 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ VIP ราคาตั๋วประมาณ 476 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

22:30 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – น่าน (VIP) | รถทัวร์ไปบขส. น่าน

รถทัวร์ไป บขส. น่าน จ.น่าน มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 22:30 น. และถึงบขส. น่านเวลา 04:05 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ VIP ราคาตั๋วประมาณ 476 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

11:30 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – น่าน (X-Class) | รถทัวร์ไปบขส. น่าน

รถทัวร์ไป บขส. น่าน จ.น่าน มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 11:30 น. และถึงบขส. น่านเวลา 17:55 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ X-Class ราคาตั๋วประมาณ 306 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส